O projekte KRABIO

V rámci aktivít zameraných na unifikáciu taxonomických a distribučných databáz, ktoré sú budované na jednotlivých pracoviskách bol stanovený cieľ vybudovať jednotný, vnútorne konzistentný a kompatibilný informačný systém, ktorý bude v zhode so súčasnými medzinárodnými štandardmi. Nová informačná sústava umožňuje prístup k údajom prostredníctvom internetu k zhromaždeným informáciám ako aj väčšie zapojenie partnerov do medzinárodných projektov. Na báze existujúcich databáz vznikol nový moderný systém informačný systém, postavený na medzinárodných štandardoch.

Projekt „Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu“ (KRABIO) je financovaný zo štrukturálnych fondov EU v rámci prioritnej osi 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 4.1 – Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji), výzva OPVaV-2008/4.1/01-SORO.

Katedra zoológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
stloukal@fns.uniba.sk

Rola: